Ilość owoców decyduje o plonie

Obciążenie roślin owocami to kolejna cecha odnotowywana w platformie e-Gro. Ocenie i rejestracji podlegają wszystkie owoce, od dopiero zawiązanych do gotowych do zbioru, przypadające na pojedynczą roślinę lub na jednostkę powierzchni, zazwyczaj metr kwadratowy.
 
Dla większości odmian optymalna liczba owoców w gronie i na roślinie jest ściśle określona, więc mamy zazwyczaj dobry punkt odniesienia. Ta cecha opisuje generatywność uprawy, ale przede wszystkim jej potencjał plonotwórczy. Stała, pożądana liczba owoców na roślinie (metrze kwadratowym) w powiązaniu z cechami opisującymi jej wigor np. średnica pędu, lub przyrost tygodniowy, przedstawia zrównoważenie uprawy.
 
Liczba owoców w gronie zależy w pewnej mierze od ogrodnika np. regulacja gron u odmian mięsistych. Liczba zawiązanych gron jest również stała i wynosi od 5 do 7 (za wyjątkiem tygodni tuż przed pierwszym zbiorem, kiedy liczba gron rośnie do 7-9). Z tego powodu spodziewamy się stałej wartości cechy „obciążenie owocami”. Brak dostatecznej ilości asymilatów spowodowany np. brakiem światła, problemy z zapylaniem i wiązaniem owoców powodują zmniejszenie wartości opisywanej cechy. Z drugiej strony, dobre warunki uprawy i brak regulacji gron, opóźnienie zbiorów prowadzą do zwiększenia obciążenia roślin owocami.
 
Warto odnotowywać te zmiany, a systematyczna rejestracja uprawy nam to umożliwia. Zmiany obciążenia roślin owocami mają krótko – i długoterminowe znaczenie. Brak zawiązanych owoców skutkuje mniejszymi zbiorami w kolejnych tygodniach, wzrost liczby (i wielkości) owoców może prowadzić do osłabienia roślin. Niekiedy często, dochodzi do przeciążenia roślin owocami, co skutkuje nie tyle osłabieniem wzrostu roślin ale niedorastaniem owoców do typowej dla odmiany wielkości. Słowo klucz to w tej sytuacji to „zrównoważenie” uprawy. Dlatego też, wartości opisywanej cechy oceniamy równocześnie ze średnicą pędu, przyrostem tygodniowym itp. Silna roślina w optymalnych warunkach uprawy wykarmi optymalną ilość owoców. Słabe rośliny, a zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych, nie zawiążą owoców lub zrzucą zawiązki.
 
Rejestracja roślin realizowana w ramach e-Gro dostarcza nam informacji o zrównoważeniu uprawy i umożliwia podejmowanie odpowiednio wcześnie racjonalnych decyzji uprawowych. W przypadku obciążenia roślin owocami decyzje co do regulacji owoców w gronie umożliwia uzyskanie optymalnych, odpowiednich do warunków zewnętrznych zbiorów. Poprzez analizę tego parametru, sterujemy nie tylko tzw. zrównoważeniem uprawy, ale też i może przede wszystkim jakością, wielkością i intensywnością zbiorów.
 
Rejestracja uprawy pokazuje jej zrównoważenie i umożliwia prognozowanie zbiorów w nadchodzących tygodniach.