(In geval van tegenstrijdigheden met de Engelse versie van de Gedragscode is de Engelse tekst doorslaggevend)

Gedragscode voor de ROCKWOOL Groep

 1. Inleiding

Deze Gedragscode (GC) verduidelijkt de betekenis van "integriteit" en onze waarden bij de ROCKWOOL Groep. Integriteit betekent voor ons dat we eerlijk zijn en sterke morele principes hebben. Integriteit is verankerd in de geschiedenis van de ROCKWOOL Groep en vormt een hoeksteen van de manier waarop ROCKWOOL zakendoet.  Ambitieuze, competente medewerkers die zich integer gedragen, zijn voor de Groep de facilitatoren voor het zakendoen om zakelijk succes op lange termijn te bereiken.

Onze GC is van toepassing op alle medewerkers, het Groepsmanagement en de Raad van Bestuur. Iedereen moet op de hoogte zijn van en handelen in overeenstemming met de GC.

Van ieder individu binnen de Groep wordt verwacht dat hij of zij op het hoogste niveau van integriteit handelt bij het omgaan met personen binnen of buiten de Groep en bij het privégebruik van sociale media in elke context die verband houdt met de Groep. Dit zal de integriteit versterken en dus verankeren in ons dagelijks werk. Alle werknemers van de Groep moeten de relevante wetgeving naleven. De Groep spoort medewerkers ook aan om in hun privéleven het hoogste niveau van integriteit aan te houden. 

We organiseren consistente trainingssessies, regelmatige e-learning en bedrijfsinformatiecampagnes in de hele Groep om de kennis van en de naleving van de GC te verzekeren, zowel voor de werknemers als voor het management. De ROCKWOOL Integriteitscommissie houdt toezicht op de naleving van de GC.

Elke kennis of verdenking van niet-naleving van de GC moet onmiddellijk worden gemeld aan uw manager, de Integriteitsfunctionaris of via de klokkenluidersprocedure. Wij aanvaarden geen enkele vorm van negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid voor werknemers die te goeder trouw melding hebben gemaakt van feitelijke of vermoedelijke niet-naleving. Als u twijfelt over iets dat in onze GC is opgenomen of als u aanvullende informatie nodig hebt, kunt u dit aan uw directe manager vragen of contact opnemen met de Integriteitsfunctionaris. Niet-naleving van de GC kan gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.

De ROCKWOOL Groep heeft het VN Globaal Pact initiatief (UN Global Compact) ondertekend, dat een verbintenis inhoudt om verantwoordelijk te handelen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. De ROCKWOOL Groep heeft ook een Gedragscode voor leveranciers.

 1. Doel en de ROCKWOOL Manier

De kern van alles wat we doen in de Groep is samengevat in ons doel:

De natuurlijke kracht van steen vrijlaten om het moderne leven te verrijken

De ROCKWOOL Manier is de basis voor ons gedrag, onze beslissingen, onze acties, onze resultaten en de toekomst van ons bedrijf op lange termijn. Het beschrijft onze cultuur, wie we zijn, hoe we werken en wat we willen bereiken. Het geeft ook een duidelijke richting aan voor ons bedrijf en onze medewerkers, en stuurt hoe we samenwerken, zowel intern als extern. 

De ROCKWOOL Manier is gebaseerd op onze vier waarden: Ambitie, Integriteit, Verantwoordelijkheid en Efficiëntie en onze drie Managementprincipes: Wees uitstekend in wat we doen, stimuleer winstgevende groei, verbeter voortdurend de productiviteit, ervoor zorgend dat we een evenwichtige managementbenadering hebben die leidt tot goede en duurzame resultaten. Het benadrukt ook de absolute noodzaak voor onze managers om uitstekende ROCKWOOL mensenleiders te zijn. Onze mensen verdienen goed leiderschap en het moet voor elke medewerker duidelijk zijn wat het doel en de waarde van hun rol is en hoe ze kunnen bijdragen.

Elke dag moeten onze medewerkers veel keuzes maken, altijd rekening houdend met wat op lange termijn het beste is voor onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en de maatschappij. De waarden van ROCKWOOL geven vorm aan onze cultuur en weerspiegelen ons gewenste bedrijfsgedrag, aangezien ze de essentie van onze principes en overtuigingen weerspiegelen.  Ze verklaren ons bedrijfs-DNA, verankeren onze concurrentievoordelen, onderstrepen onze unieke identiteit en spelen een belangrijke rol bij het werven, aantrekken en behouden van medewerkers.

 1. Preventie en bestrijding van fraude en corruptie

Nultolerantie

De ROCKWOOL Groep hanteert een nultolerantie ten aanzien van fraude, corruptie, omkoping en faciliterende betalingen[i].  Dit geldt zowel voor publieke als commerciële partners. Corruptie en omkoping zijn in de meeste landen in strijd met internationale verdragen en wetgeving. U mag geen onwettige of ongepaste geschenken of vergoedingen in de vorm van geld of andere vormen van betaling of goederen aanbieden of ontvangen om zakelijk of privévoordeel te behalen.

De Groep voert een anti-omkopingsbeleid ten aanzien van leveranciers, agenten en andere derde partijen. In het kader van de strijd van de Groep tegen corruptie, worden derde partijen regelmatig onderworpen aan risicobeoordelingen.

Fraude of een vermoeden van fraude[ii] wordt onderzocht door de Integriteitsfunctionaris, die zal adviseren over eventueel verder onderzoek en ervoor zal zorgen dat de zwakke punten in de controleomgeving worden verholpen. Werknemers die zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleus gedrag kunnen worden ontslagen en bij de politie worden aangegeven. Daarnaast kan de Groep juridisch gezien schadeclaims indienen.

Corruptie verstoort de concurrentie en heeft een negatieve impact op de samenlevingen waarin het plaatsvindt. Wij verbinden ons ertoe de nationale en internationale wetgeving inzake corruptiebestrijding na te leven. De Groep voldoet aan de UK Omkopingswet 2010 (UK Bribery Act 2010) aangezien deze een hoge standaard stelt voor het voorkomen en bestrijden van corruptie.

 1. Geschenken en gastvrijheid

U dient zich te onthouden van het aannemen van geschenken van persoonlijke aard van zakenpartners. De ROCKWOOL Groep houdt zich aan een beleid inzake geschenken en horeca (zie Geschenken en Gastvrijheid). De Groep beschouwt het gebruik van gastvrijheid naar klanten en zakenpartners als een natuurlijk onderdeel van het zakendoen. Het gebruik van gastvrijheid is transparant, gematigd en volgt de industriestandaarden.

 1. Belangenconflict

Alle beslissingen binnen de Groep zijn gebaseerd op feitelijke, commerciële en financiële doelstellingen met betrekking tot correct zakelijk gedrag.

Een belangenconflict is een situatie waarin uw privébelangen invloed kunnen hebben op uw vermogen om objectief te handelen en dus uw loyaliteit en integriteit ten opzichte van de Groep in gevaar kunnen brengen. Een belangenconflict kan zowel intern als extern optreden. In situaties van belangenconflict in de Groep moet u uw manager en het OPCO-management op de hoogte brengen.

Zakelijke relaties met familie en vrienden moeten worden vermeden. Als dit niet haalbaar is, moet u uw manager en het OPCO- Management onmiddellijk vooraf schriftelijk informeren. U moet er altijd voor zorgen dat u binnen uw bevoegdheidsgrenzen opereert.

 1. Mededingings- en antitrustwetgeving

De ROCKWOOL Groep is een van 's werelds grootste producenten van steenwol op onze markten. We concurreren op een eerlijke manier, gedreven door onze ethische waarden. De Groep heeft zich ertoe verbonden de nationale en internationale mededingings- en antitrustwetten na te leven.

 1. Gegevensprivacy

De ROCKWOOL Groep verbindt zich ertoe om een hoog en adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te verzekeren om de naleving van de geldende privacywetgeving te waarborgen. Dit omvat de goedkeuring van een reeks privacyregels van de Groep - de ROCKWOOL Bindende Bedrijfsregels (Binding Corporate Rules ("BCR's")). Naleving van gegevensprivacy is van fundamenteel belang om het vertrouwen van onze werknemers, klanten en leveranciers te winnen en te behouden en zo de toekomstige activiteiten van de Groep te beschermen.

 1. Witwassen van geld

Het witwassen van geld wordt gedefinieerd als het omzetten van geld dat afkomstig is van illegale activiteiten in wat kan worden gezien als rechtmatig verkregen geld. De Groep aanvaardt geen deelname aan witwasactiviteiten en leeft de anti-witwasregelgeving na. Alle financiële overdrachten van en naar de ROCKWOOL Groep moeten transparant, traceerbaar en gedocumenteerd zijn. 

 9. Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie is informatie waartoe men in zijn of haar werk toegang heeft en die niet publiekelijk beschikbaar is. Vertrouwelijke informatie omvat informatie over technologie, knowhow, prijzen, kosten, strategie, leveranciers, klanten, enz. Men mag geen vertrouwelijke informatie bekendmaken aan personen die er geen legitiem belang bij hebben. Dit geldt zowel voor collega's als voor mensen buiten de ROCKWOOL Groep. De geheimhoudingsplicht geldt ook nadat een werknemer de Groep heeft verlaten. Zie het gegevensbeveiligingsbeleid. 

 1. Mensenrechten en arbeidsrechten

Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, godsdienst, politieke overtuiging, sociale afkomst of andere mensenrechtenaspecten. Elk incident van discriminatie, en de maatregelen die daartegen worden genomen, moeten aan het management worden gemeld. Een ander recht dat we serieus nemen is het recht om de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen uit te oefenen. De Groep streeft naar constructieve werkrelaties met de vakbonden.

Wij zijn tegen kinderarbeid en maken geen gebruik van gedwongen of verplichte arbeid of gaan niet in zee met zakenpartners die dat wel doen.

 1. Gezondheid en veiligheid

De ROCKWOOL Groep hanteert een nultolerantiebeleid als het gaat om alles wat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en anderen die op onze locaties werken in gevaar kan brengen. Wij stimuleren en verwachten proactief gedrag van elke manager en medewerker. Wij bevorderen preventieve acties (Good Catches) en risicoanalyses om ervoor te zorgen dat acties worden ondernomen om risico's uit te sluiten en zo dichter bij ons uiteindelijke doel van nul incidenten met werkverlet te komen. Hetzelfde nultolerantiebeleid geldt voor de gezondheid en veiligheid met betrekking tot de toepassing en het gebruik van onze producten. In samenwerking met onderzoekers en autoriteiten zullen we ervoor zorgen dat onze producten geen nadelige effecten hebben bij het volgen van de aanbevolen gebruiksrichtlijnen; anders zullen de richtlijnen worden gewijzigd of zal de productie worden aangepast of stopgezet.

 1. Milieu

Het productportfolio van de ROCKWOOL Groep is perfect geplaatst om veel van de grootste hedendaagse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling aan te pakken . Van energieverbruik tot geluidsoverlast, van waterschaarste tot overstromingen, onze oplossingen helpen onze klanten om veel van de grote problemen van het moderne leven aan te pakken.

Wij streven er voortdurend naar om de duurzaamheidsprestaties van onze producten en productielocaties en kantoren over de hele wereld te verbeteren. We verbinden ons ertoe om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN en om plannen te implementeren die ervoor zorgen dat we onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen voortdurend verbeteren.

We hebben in onze fabrieken doelen gesteld om de CO2-uitstoot, het waterverbruik en het afval naar stortplaatsen te verminderen. Daarnaast hebben we doelstellingen geformuleerd om terugwinningsregelingen voor bouw- en restafval aan te bieden en om de energie-efficiëntie van de kantoren die we bezitten te verhogen. Het platform voor duurzaam ondernemen op alle productielocaties van ROCKWOOL is drieledig:

1) Naleving van de wetgeving en de voorwaarden die door de regelgevende instanties aan ons worden opgelegd,

2) Naleving van de interne verplichte normen en voortdurende verbeteringen via milieumanagementsystemen en

3) Duurzaamheidsdoelstellingen.

[i] Corruptie is het misbruiken van uw positie, van welke aard dan ook, voor uw eigen winst of die van een ROCKWOOL bedrijf. Corruptie omvat omkoping, retourcommissie, beschermingsbetalingen of afpersing, enz. De vorm van de omkoping is niet relevant of het nu gaat om geld, goederen, voordelen of dat het aan u, uw echtgenoot, kinderen of andere naaste familieleden wordt gegeven.

Omkoping is wanneer u een ongepast voordeel geeft of ontvangt (geschenk, geld, een belofte, enz.) en er wordt verwacht dat u iets doet wat oneerlijk, onwettig of in strijd met uw verplichtingen is.

Faciliterende betaling houdt in dat een kleine betaling wordt gedaan aan overheidsfunctionarissen om een actie waar u recht op heeft te verzekeren of te bespoedigen, hetzij legaal, hetzij op andere manieren. Het doel van een faciliterende betaling is typisch om de zaken sneller te laten verlopen. Voorbeelden zijn betalingen om de afhandeling van een bouwvergunning, invoervergunningen, visa, etc. te bespoedigen.

[ii] Fraude is onrechtmatig of crimineel bedrog met het oog op financieel of persoonlijk gewin.